This Must Be the Place

Om This Must Be the Place

Den korta berättelsen:

This Must Be the Place är ett projekt om platser, människor och berättelser och syftar till att hålla samtalet om staden levande. Här lyfter vi fram de platser som gör staden till någonting bra och samlar på reflektioner, tankar, drömmar och berättelser om och från Göteborg. Fokus ligger också på att kritiskt granska sådant som bidrar till att göra Göteborg till en allt mer ojämlik stad.

Arbetet med projektet sker ideellt och partipolitiskt obundet.

Vi som jobbar med projektet är:

  • Daniel Gillberg – redaktör.
  • Hanna Bågler Pros – redaktör.
  • Henrik Sputnes – samarbetsansvarig
  • Maria Nyström – skribent

Kontakt: [email protected]

 

Den långa berättelsen:

Projektet har sin förhistoria i ett berättelseprojekt som gick under namnet Brännpunkt Göteborg och som initierades av Nätverkstan, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs stadsbibliotek och Göteborgs Universitet under hösten 2009. Så här beskrev vi projektet då:

Brännpunkt Göteborg skapades som en reaktion på den debatt som fördes i efterdyningarna av bilbränderna i bl.a. Backa, Angered, Hjällbo och Hisingen. Mediebevakningen framställde, enligt vår mening, stadens invånare endimensionellt och bidrog därmed till en onyanserad berättelse om staden. Föreliggande förstudie kommer därför att fokusera på Göteborg som en segregerad och delad stad men på ett sätt som skiljer sig från tidigare liknande satsningar: ett projekt som inte är ett ”förortsprojekt” utan ett projekt med fokus på hela staden.”  

Bakgrunden var de många bränderna som ägde rum i Göteborgs ytterstadsdelar och att samtala om vad som hände i staden på ett annat sätt. Ett av problemen med debatten var, enligt projektets utgångspunkt, att diskussionen om det inträffade framförallt handlade om vilka teoretiska modeller som kunde eller inte kunde appliceras för att förstå bränderna. Ofta var detta en debatt forskare och politiker emellan och mycket sällan fick man ta del av berättelser från de som faktiskt var på plats där det hände.

Den lösningen som Brännpunkt Göteborg hade ambitionen att bidra med blev att i det läget samla in berättelser om staden. Tanken var att dessa berättelser skulle kunna utgöra ett material som kunde användas som utgångspunkt för ett djupare samtal om stadens problem. Metoden som diskuterades för genomförandet var Digital Storytelling. Projektet  arrangerade bland annat ett seminarium om dessa ideer på Stadsbiblioteket i december 2009:

Brännpunkt Göteborg

Under 2010 ansökte projektet om medel för en förstudie. Tanken var att Daniel Gillberg, då praktikant på Stadsmuseet och Henrik Sputnes, då praktikant vid Nätverkstan, skulle fungera som projektarbetare och utföra mestadels av arbetet med förtstudien. Förstudien fick dock aldig de medel som behövdes för att den skulle kunna genomföras. Efter en tid lades Brännpunkt Göteborg på is. Istället tog Göteborgs Universitet initiativet till ett eget projekt: Gothenburg Shout!

gothenburg shout

Daniel och Henrik fortsatte dock att arbeta med Brännpunkt under 2011, med handledning från Nätverkstan och med de övriga institutionerna som referensgrupp. I detta läge hade projektet ”överlämnats” från institutionerna till de bägge projektarbetarna och blev på så sätt ett ideellt projekt drivet av två privatpersoner. När ytterligare en ansökan fick negativt utfall gjordes projektet om till en blogg istället. Tankarna om Digital Storytelling lämnades åt sidan för att istället ge plats åt ett mer traditionellt intervjuprojekt.

Under 2012 tog projektet namnet This Must Be the Place och under 2013 anslöt sig Hanna Bågler Pros till projektet. 2015 blev bloggen en del av Djungeltrummans bloggfamilj.

TMBTP hämtar fortfarande inspiration från de idéer som formulerades inom Brännpunkt Göteborg, bland annat utgångspunkten ”Göteborg som en segregerad stad”. TMBTP har dock inte lika strikta ramar som Brännpunkt vad gäller fokus på berättelser utan kommer även att publicera reflektioner, debattinlägg och bildserier.

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö