Understanding Fashion

Kategori: fashion theory

fashion is fashion?

Vad är mode, egentligen?

Om det fanns ett kort och koncist svar på det skulle det inte finnas något att diskutera. Modebegreppet är lika mångfacetterat som konst- eller musikbegreppen. Det finns inga raka svar, och det är det som gör det intressant. Konceptet mode går att fylla med så mycket. Endast fantasin sätter gränser.

Mode har många olika betydelser. Vad jag anser vara meningsfullt kan vara meningslöst för någon annan. Diskussionen är aldrig sinande.

Ja, det är å ena sidan ytligt och elitistiskt, men å andra sidan är det en representation av estetiska uttryck, vilka visar på en gränslöshet som saknas i modediskursen.

Mode tillskrivs mening så fort vi reflekterar över det. Mode behöver inte vara ett negativt laddat ord, eller något som skall ses ned på, vilket ofta är förekommande. Det som inte förstås bemöts inte med positiva utropstecken, vilket också kan tillämpas på långt fler diskurser än den om mode.

I modevärlden får en inte tala illa om detta omhuldade skötebarn som närts vid modesystemets barm. Denna exklusiva värld dit så många nekas tillträde har långt fler kvaliteter än vad gemene person kan tro. Det är ett kluster av kreativitet, passion och drivkraft. Alla brinner vi för någonting. Mode är inte bara färg, form, yta och modevisningar.

Mode är engagemang.

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Vad är mode? Del 3

I de tidigare delarna har det konstaterats att mode är exkluderande och att det är modesystemet som i stor utsträckning är med och bestämmer begreppets innebörd och uttryck.

I denna tredje del diskuteras begreppen trickle down och trickle up.

Begreppen har sitt ursprung inom ekonomisk teori, men används idag även som modetermer. Dessa benämningar är viktiga just därför att de ger en idé om vad en viss typ av mode/trend har för ursprung. Vem som hittat inspiration var helt enkelt.

Genom historien har mode tillhört den övre samhällsskiktet, i synnerhet kvinnorna. De hade råd att konsumera och visade sig offentligt iklädda det senaste. Mode var synonymt med de kläder som överklassen bar. Deras stil kopierades sedan av kvinnor i lägre samhällsklasser. Detta är en trickle down-effekt. Denna effekt tar dock självfallet inte samma uttryck idag. Det går snarare att jämföra med plagg som syns i modemagasin, bland annat, där modesystemet har bestämt åt oss vad vi borde köpa.

Motsatsen är då trickle up, där exempelvis modesystemet plockar upp inspiration och mode/trender från gatan – street style/street fashion och sprider detta till en större massa. Detta är ett relativt nytt fenomen då historien inte tillåtit likställande mellan samhällsklasser genom kläder i detta fall, särskilt inte från gatan till överklassen. Idag är det snarare regler än undantag att leta inspiration hos vanliga dödliga. I mer än ett decennium har ju street style-fotografer fångat upp stilar och trender och spridit dessa vidare. Både uppåt och nedåt.

Förhållandet mellan mode och dessa effekter är viktiga, eftersom de visar på hur mode sprids och har spridits. Begreppen inte endast handlar om samtiden. Mode måste även belysas ur ett historiskt perspektiv för att frågan Vad är mode? skall kunna besvaras.

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Vad är mode? Modesystemet

Det talas inte sällan om modesystemet, ofta som ett självklart begrepp. För den invigde, absolut. Men vad innebär det mer konkret?

Detta system består av flera olika komponenter. Här ingår bland andra designers, stylister, inköpare, journalister och pr-konsulter, vilka samtliga är med och definierar modets innebörd och tillskriver det mening. Eftersom enskilda plagg inte är mode i sig är det denna sammansättning och uttryck som skapar mode.

Utan systemet, inget mode?

Det kan tyckas märkligt, men det inte alls konstigt att det är så. Modesystemet är en hierarkisk, konstnärlig sfär som befäster innebörden av begreppet.

Styling skapar nytt uttryck, lyfter fram mode och skapar en kontext. Enskilda plagg tillskrivs värde, fotograferas, publiceras med målet att bli betraktade och införskaffade av konsumenten. Modesystemet realiserar drömmar, skapar en verklighet vi inte visste att vi saknade. Detta sker ofta sömlöst och omedvetet. Systemet skapar ett ha-begär i rakt nedåtstigande led, från första plaggskiss till färdig produkt, via stylister och journalister, till exempel. Det är aldrig den enskilda individen, det vill säga du och jag, som avgör vad som är mode och inte. Detta gör systemet alltså åt oss, ofta utan att vi reflekterar över det. Plagg som syns i modemagasin eller blivit omtalade i bloggar är de som säljer slut först.

Varför?

Mode är makt och modesystemet har makten.

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Vad är mode? del 1

”Mode är ett resultat av många influenser, som tillsammans avgör ett samhälles sociala struktur.”

– Yuniya Kawamura, modeforskare.

Mode som begrepp diskuteras inom det vetenskapliga fältet  av såväl etnologer, sociologer, ekonomer som modeforskare och konstvetare. Tvärvetenskapligheten inom detta fält är oundviklig, eftersom mode som begrepp kräver flera olika infallsvinklar för att kunna ges förståelse.

När vi närmar oss sig frågan Vad är mode måste begreppen mode och kläder särskiljas. Kläder är konkret och mode är abstrakt. Det går inte att likställa dessa två termer, även om det ena inte tycks kunna existera utan det andra. Mode kan inte ses som något materiellt, utan istället något symboliskt. Mode sitter alltså inte i faktiska plagg, utan i dolda element som finns representerade i dem. Plaggen skänker mode kontext, men att försöka åskådliggöra innebörden av konceptet mode och härleda det till något konkret är alltså ingenting som görs i en handvändning.

Modehistoriens konstanta förändring påverkar innebörden av modebegreppet som också växlar med tidens gång. Kawamura menar till exempel att mode inte är till för alla, att bäraren av kläderna måste besitta osynliga fashionabla egenskaper som tar uttryck i plaggen de bär.

I detta första steg till att besvara frågan kan det konstateras att mode är exkluderande.

Så vem/vilka är det som bestämmer dessa definitioner och är det regel, snarare än undantag att följa dessa bestämmelser? Här kommer vi osökt in på modesystemet. Är det meningen människor utanför detta system inte skall få tillgång till mode, eller kunna bestämma sina egna epitet? Detta hierarkiska system skall stötas och blötas i del 2.

Alltså, del 2: Modesystemet: en genomgång.

1 kommentar
  1. {{comment.comment_author}}